ZAPOMNĚLI STE HESLO?

REGISTROVAT SE

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 Internetového obchodu www.truscada.cz

 (Dále jen "Všeobecné obchodní podmínky")

 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek.

 Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností

  A&M Partners, s.r.o. ,Pstruhová 138/20, 010 01 Žilina - Mojšova Lúčka

 IČ: 44 795 246

 DIČ: SK2022824826

E-mail: info@truscada.sk

Tel: 0904 879 252

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního Soudu Žilina. Oddíl: Sro, Vložka č. 51338/L, dále jen "provozovatel internetového obchodu"

(dále jen "prodávající")

a  zákazníky, čili každou osobou, která je kupujícím zboží nabízeného na internetové stránce www.truscada.cz nebo přímo v jeho sídle, případně nabízeného prostřednictvím obchodního zastoupení v terénu, dále jen "kupující".

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem pro internetový obchod www.truscada.sk (dále jen "Reklamační řád") a ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji a zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu.

Na Kupujícího, kterým je osoba nakupující zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob se nevztahují ustanovení čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. "Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy" Všeobecných obchodních podmínek a ustanovení Reklamačního řádu. Odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními § 422 a násl. obchodního zákoníku

2. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

a.) Kupující si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách provozovatele internetového obchodu, případně přes obchodního zástupce (dále jen "objednávka") způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje ihned odeslat každou objednávku prodávajícímu.

b.) Kupující vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávce. Před definitivním odesláním objednávky má Kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná pomocí tlačítka ,, Zpět ", kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Kupující potvrdí objednávku tlačítkem ,, Odeslat objednávku". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj dodací a fakturační adresu se všemi, v objednávkovém formuláři požadovanými, údaji, e-mailový a telefonický kontakt na objednatele, název objednávaného zboží, množství a také čas a způsob dodání. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího. V případě objednávky realizované u obchodního zástupce, potvrdí souhlas svým podpisem.

c.) Odeslanou objednávkou je Kupující vázán a může ji odvolat pouze v případě, že toto odvolání dojde Prodávajícímu dříve než předá zboží přepravní společnosti.

d.) Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace Prodávajícího Kupujícímu.

e.) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat od Kupujícího autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. V případě že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem ve lhůtě určené Prodávajícím nevykoná, kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší. Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení smlouvy plnily

f.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů zboží v katalogu zboží uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího.

g.) Platnost nabídek prodávajícího vyhotovených písemně trvá jeden kalendářní měsíc ode dne jejich vystavení, pokud není stanoveno jinak.

h.) Prodávající si vyhrazuje právo změny cen iv průběhu dne bez předchozího upozornění.

ch.) Ceny na internetovém rozhraní jsou uváděny v korunách českých - CZK s DPH. Akce platí do vyprodání zásob.

3. Platební podmínky

Platba kupujícího za dodávku zboží a služeb prodávajícího se uskuteční jako

  • platba v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službou),
  • platba převodem nebo v hotovosti na základě faktury nebo smlouvy s udanou dobou splatnosti,
  • platba předem převodem nebo v hotovosti na základě zálohové resp. "Pro-forma" faktury.
  • platba platebními a kreditními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Diners Club s použitím bezplatné služby GoPay a Paypal.

Ve všech případech pro platbu předem platí, že objednání, odběr resp. dodání zboží kupujícím je možný až poté, co bude částka ve výši fakturované resp. Kupní ceny připsána na účet prodávajícího nebo uhrazena v hotovosti. Po provedeném zdanitelném plnění je kupujícímu doručeno řádný daňový doklad.

V případě, že Kupující provede úhradu kupní ceny předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající vrátí zaplacenou odpovídající kupní cenu Kupujícímu do 14 dnů od oznámení rozhodnutí Kupujícího, a to na účet Kupujícího, který zašle e-mailem na info@truscada.sk

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího uvedení ve smlouvě nebo písemného potvrzení objednávky od kupujícího. V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závažné porušení smlouvy.

Pokud vznikne překážka, bránící prodávajícímu v dodání zboží, informuje o tom kupujícího a dohodne s ním další postup .Termín plnění se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se splněním svých smluvních závazků vůči prodávajícímu z téže smlouvy. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám zboží a služeb, případně i před stanovenou dodací lhůtou. Zásilka může být kupujícímu doručena i po několika částech, přičemž kupující při nákupu na dobírku vždy platí jen za tu část objednávky, kterou převzal.

Kupující je vždy informován o stavu objednávky a expedici zásilky elektronickou poštou, čili ne-převzetí zásilky je považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce je oprávněn vymáhat storno poplatek ve výši 50 Eur. Kupujícímu bude vystavena faktura na úhradu storno poplatku se splatností 14 dní. V této lhůtě může kupující kontaktovat prodejce a požádat o opětovné doručení zboží, navýšené o 15,00 Eur / původní
neuhrazená částka + částka za zpětný dovoz /. V tomto případě je zákazník povinen uhradit zboží předem na účet společnosti.

Prodávající má právo rozhodnout, kterou zakázku doručí osobně, a kterou pošle prostřednictvím přepravní společnosti, kurýrem, případně prostřednictvím pošty. Zboží doručováno jako zásilka kurýrní společností- v tomto případě se k ceně objednaného zboží připočítává poštovné ve výši 4,99 EUR (poštovné - 4,5 EUR a balné - 0,49 EUR).

Poštovné zdarma získáte nákupem nad 2500 Kč v rámci České republiky. Poštovné zdarma nad 2 500 kč bude odečtené až při fakturaci

Prodávající si vyhrazuje právo úprav cen za dopravu podle parametrů zboží (rozměry, váha, charakteristika) .. V případě, že kupující nepřevezme objednanou dodávku, je povinen uhradit veškeré náklady, které tak prodávajícímu vznikly (neplatí v případě uznané reklamace).

Kupující se zavazuje kontaktovat provozovatele internetového obchodu, v případě pokud mu do sedmi pracovních dnů od objednávky nebude balíček doručen.

 4.1.Doprava zboží do zahraničí

Poštovné do zahraničí je kalkulováno zvlášť. Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem na průvodním dokladu České pošty, a.s. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník se stává vlastníkem zboží až po zaplacení kupní ceny.

5. Prodlení z převzetí zaplaceného zboží

Pokud je při dohodnutém osobním odběru zaplacené zboží nepřevzaté více než 5 (slovy: pět) pracovních dní oproti dohodnutému termínu, je prodávající oprávněn uskladnit předmět dodávky na riziko a náklady Kupujícího.

Po dobu trvání prodlení s odběrem zboží zaplatí kupující prodávajícímu jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů měsíční paušál ve výši 5% z hodnoty neodebraného zboží, pokud není dohodnuto jinak.

Po uplynutí jednoho (1) měsíce je zboží odesláno kupujícímu znovu na jeho udanou dodací adresu.

6. Množství dodaného zboží

Zjištěné rozdíly v množství dodaného zboží musí být písemně oznámeno prodávajícímu nejpozději do 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin po převzetí zboží. Za písemnou formu se považuje dopis, faxová zpráva nebo potvrzená mailová zpráva.

Jakékoliv pozdější reklamace v množství a stavu dodaného zboží, než je uvedeno v bodě 6, nebudou prodávajícím akceptovány

7. Předcházení rizika vzniku škody na zboží

Riziko vzniku škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku kdy dodávka byla převzata kupujícím. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží a případné poškození reklamovat ihned přímo u doručovatele. Pokud tak neučiní, může u doručovatelské společnosti uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce do 24 hodin, jen když prokáže, že tyto škody mělo zboží již v době převzetí zboží. Následné reklamační řízení probíhá mezi kupujícím a doručovatelskou společností.

8. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech

- Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, kupující neodpovídá na e-maily, atd.)

- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů.

9. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji - Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). V souladu se zákonem č. 108/2000 CFU a zákonem 367/2013 Z.z o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě zboží uzavřeného v ochranném obalu (kosmetické přípravky), který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z jiných hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen NEMÁ PRÁVO UPUSTIT od SMLOUVY. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným PROHLÁŠENÍM (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu   A&M Partners, s.r.o. ,Pstruhová 138/20, 010 01 Žilina - Mojšova Lúčka nebo e-mailem: info @ truscada. sk. Kupující se zavazuje kontaktovat písemnou formou prodávajícího, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu, či adresou pro vrácení peněz, resp. že žádá o výměnu / výměnu zboží za jiný.

Pro účely odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Komu:   A&M Partners, s.r.o. ,Pstruhová 138/20, 010 01 Žilina - Mojšova Lúčka

nebo e-mailem na: info@truscada.sk

- Potvrzuji, že odstupuji od smlouvy na zboží: ............................................................

- Datum přijetí zboží: ..................................................................................................................

- Jméno a příjmení spotřebitele: .................................................................................................

- Adresa spotřebitele: ......................................................................................................................

- Podpis spotřebitele (pouze v případě, že formulář podává v listinné podobě) ...............................

- Datum: ...........................................

Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět spolu s jeho žádostí, dokladem o koupi a převzetí na naši adresu provozu a to za následujících podmínek:

  • Zboží nesmí být použit a musí být nepoškozené.
  • Zboží musí být kompletní
  • V opačném případě se účtuje v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku manipulační poplatek ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží a poplatek až 30% za znovuzřízení resp. přípravu zboží do prodeji schopného, sto procentního stavu.
  • Zboží musí být posíláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození na cestě k němu (doporučeně neznamená na dobírku - při zaslání na dobírku balík nebude převzato).
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám v případě finančního vyrovnání peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém dodání zboží na naši adresu. Od být vrácení ceny budou odečteny náklady na dopravu ke kupujícímu, jakož i případně výše uvedené poplatky, pokud zboží bylo vráceno v horším stavu v jakém byl doručen.
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

10. Výhradní vlastnictví

Vlastnická práva ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny jinak právní disponovat, tj obzvláště ho prodávat, převádět na třetí osobu nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (tj zvláště ke zboží zřizovat zástavní nebo obdobné právo). Kupující má povinnost umožnit mu přístup ke zboží a také umožnit okamžité vrácení zboží na vlastní náklady, pokud jej prodávající k tomu vyzve. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí osoby závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv, resp. jiných konečných dokumentů mezi kupujícím a prodávajícím.

11. Ochrana a uchování dat

Prodávající je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu (interní statistiky a jiné monitorování) data o kupujícím získaná z obchodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, pocházejících od kupujícího, jakož i od třetích osob.

12. Použitelné právo, závěrečná ustanovení

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky.

V případě, že některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nebo se stanou neplatnými, neúčinnými nebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost a proveditelnost ostatních bodů těchto všeobecných obchodních podmínek. Spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností budou řešeny mimosoudní cestou, pokud by přesto nedošlo k dohodě, platí, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí místně příslušný obchodní soud v lokalitě prodávajícího.

Předáním objednávky zákazník potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

TOP